Algemene Voorwaarden Inschrijving

Deze Algemene Voorwaarden Inschrijving zijn op 1 mei 2020 vastgesteld door Woonmanagement Maastricht B.V.

 1. Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

  1. In deze Algemene Voorwaarden Inschrijving wordt verstaan onder:
   1. a. “Kandidaat-huurder” : eenieder die zich inschrijft op de Website;
   2. b. “Verhuurder” : de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een Woonruimte verhuurt;
   3. c. “Voorwaarden” : deze Algemene Voorwaarden Inschrijving vastgesteld door WMM op de datum als in de aanhef genoemd;
   4. d. “Website” : de website www.wmm.nl;
   5. e. “Woonruimte”: elke zelfstandige en onzelfstandige woonruimte die als te huur gepresenteerd wordt op de Website;
   6. f. "WMM”: Woonmanagement Maastricht B.V. gevestigd aan de Alexander Battalaan 79 A01 te 6221 CC Maastricht.
  2. Door inschrijving op de Website aanvaardt de Kandidaat-huurder, het in de rechtsverhouding tussen de Kandidaat-huurder en WMM van toepassing zijn van de Voorwaarden. Van de Voorwaarden kan enkel schriftelijk en met de uitdrukkelijk instemming van de Kandidaat-huurder en WMM, worden afgeweken.
  3. Als bepalingen van de Voorwaarden nietig blijken of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing.
  4. WMM behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. In geval van een wijziging of aanvulling van de Voorwaarden, zal hiervan duidelijk melding gemaakt worden op de Website. Het door de Kandidaat-huurder handhaven van zijn inschrijving nadat de Voorwaarden zijn gewijzigd en/of zijn aangevuld, wordt gezien als acceptatie van de nieuwe Voorwaarden.
 2. Artikel 2. Prijzen, betaling en verplichtingen van Kandidaat-huurder

  1. Door inschrijving op de Website, geeft de Kandidaat-huurder geen opdracht tot bemiddeling aan WMM. WMM bemiddelt uitdrukkelijk niet voor de Kandidaat-huurder. Inschrijving op de Website vormt ongeacht de variant, geen garantie voor of een recht op het vinden van een (geschikte) woonruimte.

  2. Inschrijving op de Website geschiedt middels het door de Kandidaat-huurder zelf aanmaken, van een persoonlijk account op de Website. De Kandidaat-Huurder heeft bij inschrijving op de website de keuze uit twee varianten:

   1. Beperkte inschrijving:

    Beperkte inschrijving geschiedt enkel ten behoeve van het door de Kandidaat-huurder per e-mail kunnen ontvangen, van eventuele meldingen van updates van het op de Website gepresenteerde huuraanbod. De beperkte inschrijving is voor de Kandidaat-Huurder gratis en de Kandidaat-huurder kan aan deze inschrijving geen rechten ontlenen.

   2. Uitgebreide inschrijving:

    De beperkte inschrijving kan worden uitgebreid, ten behoeve van het door de Kandidaat-huurder via zijn persoonlijk account toegang krijgen, tot het menu op de Website voor het zelf indienen van aanvragen, voor deelname van de betreffende Kandidaat-huurder aan bezichtigingen van Woonruimtes. Aan deze uitbreiding van de inschrijving, zijn voor de Kandidaat-huurder kosten verbonden. Bij uitbreiding van de inschrijving zal door WMM bij de betreffende Kandidaat-huurder, het hiervoor geldende tarief in rekening worden gebracht. De uitbreiding van de inschrijving is geldig, met ingang van de datum van ontvangst van de betaling en vervalt na de periode van één jaar. De Kandidaat-huurder kan zich dan op dezelfde voorwaarden opnieuw uitgebreid inschrijven.

  3. De Kandidaat-huurder kan zijn persoonlijk account op de Website zelf beheren. De Kandidaat-huurder kan te allen tijde schriftelijk of elektronisch zijn persoonlijk account op de Website opheffen. Er zal in dat geval geen restitutie van eventueel eerder gedane betalingen plaatsvinden.

  4. De Kandidaat-huurder ontvangt na het opmaken van een persoonlijk account op de Website, een e-mail met een bevestiging van het opmaken van het opmaken van de account.

  5. WMM behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen, een aanmelding voor inschrijving te weigeren of een inschrijving te verwijderen. In geval van verwijdering zullen eventuele betalingen gedaan voor de resterende periode van inschrijving, in evenredigheid van de nog resterende periode van inschrijving, aan de Kandidaat-huurder worden gerestitueerd.

  6. De vergoeding is ook verschuldigd als de Kandidaat-huurder geen gebruik maakt van de op grond van de inschrijving geboden diensten.

  7. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. WMM accepteert geen betalingen in een andere valuta.

 3. Artikel 3. Bezichtigingen in geval van uitgebreide inschrijvingVerstrekking persoonsgegevens aan derden

  1. Alleen een Kandidaat-huurder met een uitgebreide inschrijving, heeft via zijn persoonlijk account toegang tot het menu op de Website, voor het zelf indienen van aanvragen voor deelname van de betreffende Kandidaat-huurder, aan geplande bezichtigingen van Woonruimtes.

  2. Tijdstippen van bezichtigingen dienen doorgaans gepland te worden, in overleg met de bewoners van de betreffende Woonruimte. WMM kiest derhalve in overleg met de betreffende bewoners de tijdstippen, waarop bezichtigingen kunnen plaatsvinden.

  3. De Kandidaat-huurder is ermee bekend, dat voor elke bezichtiging een maximaal aantal deelnemers geldt en dat ingeval reeds meerdere Kandidaat-huurders aangegeven hebben, geïnteresseerd te zijn in het huren van een Woonruimte, voor de betreffende Woonruimte in ieder geval vooralsnog geen aanvraag tot bezichtiging kan worden ingediend.

  4. Bezichtigingen vinden altijd geheel vrijblijvend plaats. Deelname aan bezichtigingen door een Kandidaat-huurder, geschiedt voor eigen risico van de betreffende Kandidaat-huurder.

  5. In geval een Kandidaat-huurder een Woonruimte wil huren, dient de Kandidaat-huurder dit binnen 24-uur na de bezichtiging van de betreffende Woonruimte aan te geven, middels het op zijn persoonlijk account op de Website, bij de betreffende Woonruimte aanklikken van de knop :‘ik wil huren’. In aanvulling hierop kan WMM Kandidaat-huurders daarnaast nog verzoeken, hun intentie tot het huren van de betreffende Woonruimte te bevestigen, middels digitale ondertekening binnen de daarvoor gestelde termijn, van een door WMM toe te sturen acceptatiebevestiging woonruimte. WMM legt de kandidaten die zich aldus gemeld hebben, voor aan de Verhuurder van de betreffende Woonruimte. De Verhuurder neemt de uiteindelijke beslissing voor de keuze van een Kandidaat-huurder.

  6. WMM legt de afspraken gemaakt tussen de gekozen Kandidaat-huurder en de Verhuurder vast in een huurovereenkomst, die de Kandidaat-huurder en de Verhuurder vervolgens digitaal ter ondertekening ontvangen. WMM is nimmer partij bij een huurovereenkomst.

 4. Artikel 4 Dienstenpakket huurders

  1. In geval er tussen een Kandidaat-huurder en een Verhuurder een huurovereenkomst tot stand komt, heeft de Kandidaat-huurder de mogelijkheid tegen betaling gebruik te maken, van de mogelijkheid toegang te krijgen tot het dienstenpakket dat WMM huurders aanbiedt. Dit dienstenpakket huurders bevat diensten die overwegend dan wel geheel in het belang van huurders zijn. Het betreft hier uitdrukkelijk geen diensten, die voor rekening van de Verhuurder dienen te komen.

  2. Eerst na ontvangst door WMM van betaling van het verschuldigde tarief voor het dienstenpakket huurders, zal WMM zal de betreffende Kandidaat-huurder toegang krijgen tot het dienstenpakket huurders. De vergoeding is ook verschuldigd als de Kandidaat-huurder geen gebruik maakt van de diensten, die middels het dienstenpakket huurders door WMM aan de Kandidaat-huurder ter beschikking worden gesteld.

 5. Artikel 5 Uitsluiting aansprakelijkheid

  1. De inhoud van de Website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Informatie, mededelingen en vermeldingen op de Website, zijn onder voorbehoud van eventuele programmeer- en typfouten. Aan de inhoud van de Website kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend.

  2. WMM zal zich in redelijkheid inspannen de Website zo goed mogelijk te doen functioneren. WMM biedt echter geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Website.

  3. WMM spant zich in zoals van een bedrijf in haar branche in redelijkheid mag worden verwacht. WMM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade, ten gevolge van de toegang tot de Website (al dan niet ongestoord of gestoord) en het gebruik van de Website (al dan niet ongestoord of gestoord), behoudens in geval van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van WMM. De aansprakelijkheid van WMM is te allen tijde beperkt, tot het bedrag door de Kandidaat-huurder aan WMM betaald, voor die diensten van WMM die aanleiding geven tot aansprakelijkheid van WMM.

 6. Artikel 6 Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

  1. Op de rechtsverhouding tussen de Kandidaat-huurder en WMM, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. Eventuele geschillen tussen de Kandidaat-huurder en WMM, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Maastricht.